(فن پایا)

شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

.
- (ESPS)
مرکز پایش متصل به دستگاه های نمونه برداری ذرات معلق هوای محیط در ایران -
 
:نمایش اطلاعات پایش ایستگاه ها بصورت
 
 
 
Date and Time (d/m/y   hr:min)
Station Name
PM2.5 (ug/m3)
PM10 (ug/m3)
AQI
Status
30/9/2020     11:32 AM
001
26.5
101.4
79.6
قابل قبول
11/5/2021     8:08 AM
Fasa Air
5.8
25.5
23.6
پاک
29/9/2020     1:10 PM
003
7.4
26.7
24.7
پاک
11/5/2021     8:07 AM
مرکز بهداشت شهرکرد
15.6
54.7
52.0
پاک
11/5/2021     8:05 AM
شبکه بهداشت بوئین زهرا
242.2
282.1
292.2
خیلی ناسالم
29/9/2020     9:44 AM
006
13.9
62.6
54.8
قابل قبول
29/9/2020     11:39 AM
007
13.7
59.9
53.4
قابل قبول
27/2/2021     2:04 AM
معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
16.7
37.7
52.9
قابل قبول
11/5/2021     8:05 AM
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی آذربایجان غربی
81.8
135.2
160.2
ناسالم
11/5/2021     8:06 AM
مرکز جامع خدمات سلامت وحدت سنندج
13.7
93.0
69.8
قابل قبول
29/9/2020     6:36 PM
011
16.1
64.1
55.5
قابل قبول
11/5/2021     8:06 AM
دانشگاه علوم پزشکی قم
10.4
71.4
59.1
قابل قبول
11/5/2021     8:06 AM
معاونت بهداشت اردبیل
14.2
17.8
47.3
پاک
11/5/2021     8:07 AM
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
26.3
166.3
106.6
ناسالم برای گروه های حساس
11/5/2021     8:06 AM
معاونت بهداشت تبریز
3.1
9.6
10.3
پاک
30/9/2020     5:33 PM
016
13.6
74.7
60.8
قابل قبول
11/5/2021     8:06 AM
بهداشت محیط مرودشت
8.2
35.8
33.1
پاک
5/10/2020     9:18 AM
018
15.0
53.1
50.0
پاک
11/5/2021     8:06 AM
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ساوه
5.4
16.9
18.0
پاک
5/10/2020     9:21 AM
020
11.0
42.6
39.4
پاک
11/5/2021     8:07 AM
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
10.5
48.1
44.5
پاک
11/5/2021     8:07 AM
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
8.0
40.8
37.8
پاک
11/5/2021     8:05 AM
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
4.9
16.2
16.3
پاک
5/10/2020     12:23 PM
024
10.0
38.4
35.6
پاک
11/5/2021     8:05 AM
مرکز ولیعصر نیریز
871.2
83.3
1000.0
هشدار
11/5/2021     8:08 AM
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
4.9
16.2
16.3
پاک
11/5/2021     8:07 AM
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
9.3
52.0
48.1
پاک
11/5/2021     8:06 AM
دانشگاه علوم پزشکی اراک
346.5
3192.3
1000.0
هشدار
11/5/2021     8:07 AM
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد
4.4
18.2
16.9
پاک
11/5/2021     8:06 AM
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان
10.2
53.7
49.7
پاک
11/5/2021     8:05 AM
مرکز جامع سلامت شهید مطهری
8.9
47.3
43.8
پاک
11/5/2021     8:06 AM
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
17.8
62.2
55.9
قابل قبول
11/5/2021     8:05 AM
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شوشتر
16.0
67.2
57.0
قابل قبول
23/2/2021     1:48 PM
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان
13.1
71.9
59.4
قابل قبول
11/5/2021     8:07 AM
دانشگاه علوم پزشکی بم
9.3
52.0
48.1
پاک
11/5/2021     8:05 AM
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
15.6
87.2
66.9
قابل قبول
10/5/2021     8:45 AM
مرکز خدمات سلامت شهید دستغیب شهرستان نیمروز
8.9
70.1
58.5
قابل قبول
-
-
-
-
-
-
5/5/2021     9:49 AM
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل
7.9
21.3
26.3
پاک
22/4/2021     3:27 PM
شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک
11.2
71.4
59.1
قابل قبول
11/5/2021     8:06 AM
041
11.7
58.4
52.7
قابل قبول
1/2/2021     5:31 PM
042
17.1
106.0
76.2
قابل قبول
1/2/2021     6:29 PM
043
29.4
131.8
89.0
قابل قبول
2/2/2021     7:34 PM
044
94.0
253.7
167.3
ناسالم
-
-
-
-
-
-
11/5/2021     8:07 AM
مرکز بهداشت بمپور
11.9
39.0
39.7
پاک
11/5/2021     8:06 AM
مرکز خدمات جامع سلامت بزمان
18.0
123.5
84.9
قابل قبول
11/5/2021     8:05 AM
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
5.4
21.0
19.4
پاک
11/5/2021     8:06 AM
مرکز بهداشت زاهدان
5.5
22.3
20.6
پاک
10/5/2021     4:56 PM
مرکز بهداشت نهبندان
4.1
9.1
13.7
پاک
7/5/2021     4:36 PM
مرکز بهداشت بیرجند/جوادیه
2.4
15.4
14.3
پاک
11/5/2021     8:06 AM
دانشکده علوم پزشکی بهبهان
10.9
35.8
36.3
پاک
27/2/2021     5:05 PM
053
52.4
186.1
129.4
ناسالم برای گروه های حساس
11/5/2021     8:06 AM
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
18.8
59.2
58.6
قابل قبول
21/4/2021     5:36 PM
055
2.9
7.5
9.7
پاک
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-